തപാലുകള്‍

* നിങ്ങളുടെ രചനകള്‍

* http:// malayalabhoomika@gmail.com  എന്ന ഇമെയില്‍  വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കുക

*യൂണിക്കോഡ് ല്‍ ആയിരിയ്ക്കണം അയയ്ക്കേണ്ടത്.

*ഫോട്ടോയും രചനയും പോസ്റല്‍ മേല്‍വിലാസവും   20 -)൦ തീയതിയ്ക്ക്      

  മുമ്പേ അയയ്ക്കണം.

*രചനകള്‍ മൌലീകമോ  തര്‍ജ്ജുമയോ ആയിരിയ്ക്കണം.

*യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാളിന്റെ രചന സ്വന്തം പേരില്‍

  അയയ്ക്കരുത്.


No comments: